پروژه ها و گالری - انتخاب به عنوان غرفه نمونه در نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری