محصولات آریا خودرو

 • 0 out of 5

  بیماربر بزرگ

  AEG6043K05مدل
  48/185V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  Curtisکنترلر-سازنده
  350Aکنترلر-ظرفیت
  4ظرفیت سرنشین
  >100Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  40Km/hحذاکثر سرعت
  4mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  <4mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  320Kgحذاکثر وزن باربری
  730Kgوزن
  3060*1400*1900mmابعاد
  155mmکمترین فاصله از زمین
  2080سیستم ترمز
 • 0 out of 5

  خودروی کترینگ الکتریکی مدل AKF02

  AKF02مدل
  48V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  CURTISکنترلر-سازنده
  N/AAکنترلر-ظرفیت
  2ظرفیت سرنشین
  90<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  4mحداکثر شعاع گردش
  15%حداکثر شیب صعود(با بار)
  <4mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  800Kgحذاکثر وزن باربری
  N/AKgوزن
  1810*1400*3750mmابعاد
  140mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز

   

 • 4.00 out of 5

  زباله بر الکتریکی مدل AKG15V2

  AKG15V2مدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5/7Kwتوان موتور
  Zapiکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  2ظرفیت سرنشین
  50Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/3mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  N/Amحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  1500Kgحذاکثر وزن باربری
  2010Kgوزن
  2310*1500*4355mmابعاد
  150mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 5.00 out of 5

  موتور الکتریکی A3000 رنگ A

  A300مدل
  60/40V/Ah-لیتیمیباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  3000Wتوان موتور
  110kgوزن خالص
  80-100Kmحد اکثر مسافت پیمایش
  60Km/hحداکثر سرعت مجاز
  جلو و عقب دیسکیسیستم ترمز

   

 • 4.00 out of 5

  موتور الکتریکی A3000 رنگ B

  A300مدل
  60/40V/Ah-لیتیمیباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  3000Wتوان موتور
  110kgوزن خالص
  80-100Kmحد اکثر مسافت پیمایش
  60Km/hحداکثر سرعت مجاز
  جلو و عقب دیسکیسیستم ترمز

   

 • 0 out of 5

  موتور الکتریکی A6000

  A6000مدل
  72/60V/Ah-لیتیمیباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  6000Wتوان موتور
  180kgوزن خالص
  100-130Kmحد اکثر مسافت پیمایش
  100Km/hحداکثر سرعت
  جلو و عقب دیسکیسیستم ترمز

   

 • 5.00 out of 5

  نفربر الکتریکی ۱۴ نفره AKP14V2C-H

  AKP14V2C-Hمدل
  6-25V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  7/5Kwتوان موتور
  SMEایتالیاکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  14ظرفیت سرنشین
  100<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  20Km/hحذاکثر سرعت
  5/5mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  640Kgحذاکثر وزن باربری
  1120Kgوزن
  2050*1490*4230mmابعاد
  140mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 5.00 out of 5

  نفربر الکتریکی ۱۴ نفره کابین دار مدل AKP14V2C-E

  AKP14V2C-Eمدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  7/5Kwتوان موتور
  Curtisکنترلر-سازنده
  Aکنترلر-ظرفیت
  14ظرفیت سرنشین
  100<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/35mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  1120Kgحذاکثر وزن باربری
  1259Kgوزن
  2050*1490*5000mmابعاد
  135mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی ۱۴ نفره مدل AKP14V2

  AKP14V2مدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  7/5Kwتوان موتور
  Zapiکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  14ظرفیت سرنشین
  130<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/35mحداکثر شعاع گردش
  15%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  1120Kgحذاکثر وزن باربری
  1239Kgوزن
  2050*1490*5000mmابعاد
  135mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی ۶ نفره طرح گلف مدل AKPG06V1

  AKPG06V1مدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  Zapiکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  6ظرفیت سرنشین
  90<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  6mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  530Kgحذاکثر وزن باربری
  717Kgوزن
  1890*1180*3860mmابعاد
  120mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی ۶ نفره طرح گلف مدل AKPG06V3

  AKPG06V3مدل
  48V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  Curtisکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  6ظرفیت سرنشین
  80<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/4mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  480Kgحذاکثر وزن باربری
  574Kgوزن
  1890*1180*3420mmابعاد
  120mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی پلیسی ۴ نفره مدل AKP04S

  AKP04Sمدل
  48V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  Curtisکنترلر-سازنده
  Aکنترلر-ظرفیت
  4ظرفیت سرنشین
  105<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  4mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  370Kgحذاکثر وزن باربری
  745Kgوزن
  1900*1400*3060mmابعاد
  150mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز