پروژه ها و گالری - انتخاب شرکت آریا به عنوان غرفه نمونه در هشتمین نمایشگاه خدمات محیط زیست شهری و ترافیک شهری