پروژه ها و گالری - لوح تقدیر اولین نمایشگاه تخصصی حمل و نقل پاک در اصفهان