پروژه ها و گالری - مسابقات مینی گلف کشوری – آریا خودرو سیمای سبز