پروژه ها و گالری - نهمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری مشهد با حضور آریا خودرو سیمای سبز و مدیران محترم برگزار شد.