خودروی الکتریکی امدادی

 • 0 out of 5

  بیماربر بزرگ

  AEG6043K05مدل
  48/185V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  Curtisکنترلر-سازنده
  350Aکنترلر-ظرفیت
  4ظرفیت سرنشین
  >100Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  40Km/hحذاکثر سرعت
  4mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  <4mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  320Kgحذاکثر وزن باربری
  730Kgوزن
  3060*1400*1900mmابعاد
  155mmکمترین فاصله از زمین
  2080سیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی پلیسی ۴ نفره مدل AKP04S

  AKP04Sمدل
  48V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  Curtisکنترلر-سازنده
  Aکنترلر-ظرفیت
  4ظرفیت سرنشین
  105<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  4mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  370Kgحذاکثر وزن باربری
  745Kgوزن
  1900*1400*3060mmابعاد
  150mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی پلیسی AK0453A48S

  AKP04V1مدل
  60V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  curtisکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  2ظرفیت سرنشین
  80-100Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  20Km/hحذاکثر سرعت
  4.5mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  450Kgحذاکثر وزن باربری
  740Kgوزن
  1720*1500*2400mmابعاد
  155mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز