نفربر الکتریکی

 • 5.00 out of 5

  نفربر الکتریکی ۱۴ نفره AKP14V2C-H

  AKP14V2C-Hمدل
  6-25V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  7/5Kwتوان موتور
  SMEایتالیاکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  14ظرفیت سرنشین
  100<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  20Km/hحذاکثر سرعت
  5/5mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  640Kgحذاکثر وزن باربری
  1120Kgوزن
  2050*1490*4230mmابعاد
  140mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 5.00 out of 5

  نفربر الکتریکی ۱۴ نفره کابین دار مدل AKP14V2C-E

  AKP14V2C-Eمدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  7/5Kwتوان موتور
  Curtisکنترلر-سازنده
  Aکنترلر-ظرفیت
  14ظرفیت سرنشین
  100<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/35mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  1120Kgحذاکثر وزن باربری
  1259Kgوزن
  2050*1490*5000mmابعاد
  135mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی ۱۴ نفره مدل AKP14V2

  AKP14V2مدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  7/5Kwتوان موتور
  Zapiکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  14ظرفیت سرنشین
  130<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/35mحداکثر شعاع گردش
  15%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  1120Kgحذاکثر وزن باربری
  1239Kgوزن
  2050*1490*5000mmابعاد
  135mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی ۶ نفره طرح گلف مدل AKPG06V1

  AKPG06V1مدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  Zapiکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  6ظرفیت سرنشین
  90<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  6mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  530Kgحذاکثر وزن باربری
  717Kgوزن
  1890*1180*3860mmابعاد
  120mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی ۶ نفره طرح گلف مدل AKPG06V3

  AKPG06V3مدل
  48V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  Curtisکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  6ظرفیت سرنشین
  80<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/4mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  480Kgحذاکثر وزن باربری
  574Kgوزن
  1890*1180*3420mmابعاد
  120mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی کلاسیک ۹ نفره مدل AKPC09V4

  AKPC09V4مدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  Curtisکنترلر-سازنده
  350Aکنترلر-ظرفیت
  9ظرفیت سرنشین
  100<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/3mحداکثر شعاع گردش
  15%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  720Kgحذاکثر وزن باربری
  1180Kgوزن
  1920*1610*4930mmابعاد
  120mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 0 out of 5

  نفربر الکتریکی مدل AKP14V2C-L

  AKP14V2C-Lمدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  7/5Kwتوان موتور
  TOYOTAکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  14ظرفیت سرنشین
  130<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/5mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  880Kgحذاکثر وزن باربری
  1120Kgوزن
  1960*1480*4960mmابعاد
  140mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز

   

 • 0 out of 5

  ویلچر بر مدل AKP06SV1

  AKP06SV1مدل
  48V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  Curtisکنترلر-سازنده
  Aکنترلر-ظرفیت
  ظرفیت سرنشین
  100<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  4mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  4>mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  530Kgحذاکثر وزن باربری
  755Kgوزن
  1810*1400*3750mmابعاد
  140mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز