سه چرخه الکتریکی

 • وانت سه چرخ الکتریکی
  0 out of 5

  وانت سه چرخه الکتریکی

  مدل
  60V/48AhV/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  سیستم
  1000Wتوان موتور
  کنترلر-سازنده
  60v/40AAکنترلر-ظرفیت
  ظرفیت سرنشین
  40-60Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  28Km/hحذاکثر سرعت
  mحداکثر شعاع گردش
  12%حداکثر شیب صعود(با بار)
  mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  500Kgحداکثر وزن باربری
  180Kgوزن(بدون باطری)
  2640*1175*1345mmابعاد
  130mmکمترین فاصله از زمین
  جلو دیسکی/عقبکاسه ایسیستم ترمز