خودروی الکتریکی خدمات شهری و باری

 • 0 out of 5

  خودروی کترینگ الکتریکی مدل AKF02

  AKF02مدل
  48V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5Kwتوان موتور
  CURTISکنترلر-سازنده
  N/AAکنترلر-ظرفیت
  2ظرفیت سرنشین
  90<Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  4mحداکثر شعاع گردش
  15%حداکثر شیب صعود(با بار)
  <4mحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  800Kgحذاکثر وزن باربری
  N/AKgوزن
  1810*1400*3750mmابعاد
  140mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز

   

 • 4.00 out of 5

  زباله بر الکتریکی مدل AKG15V2

  AKG15V2مدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5/7Kwتوان موتور
  Zapiکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  2ظرفیت سرنشین
  50Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/3mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  N/Amحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  1500Kgحذاکثر وزن باربری
  2010Kgوزن
  2310*1500*4355mmابعاد
  150mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز
 • 3.00 out of 5

  وانت الکتریکی مدل AK0250A72C

  AK0250A72Cمدل
  72V/Ahباطری(ولتاژ/ظرفیت)
  ACسیستم
  5/7Kwتوان موتور
  Zapiکنترلر-سازنده
  400Aکنترلر-ظرفیت
  2ظرفیت سرنشین
  70Kmمسافت طی شده در جاده تخت با سرعت 20Km/h
  25Km/hحذاکثر سرعت
  5/3mحداکثر شعاع گردش
  20%حداکثر شیب صعود(با بار)
  N/Amحداکثر طول توقف بعد از ترمز کردن با سرعت 20Km/h
  2000Kgحذاکثر وزن باربری
  2009Kgوزن
  2455*1500*4500mmابعاد
  150mmکمترین فاصله از زمین
  هیدرولیکسیستم ترمز